cool games kartal escort ucretsiz yabanci dizi izle hjc kask paykasa kart bozdurma hasta yatagi

«

»

Ankara k?z yurtlar?

Ankara k?z yurtlar? Eylül K?z Ö?renci Yurdu Hakk?nda

Hedefimiz di?er alanlardaki kalite ve ba?ar?m?z? yurt i?letmecili?inde devam ettirerek sektörde lider kurulu? haline gelmektir.

Bizler Eylül Residence’?n ikinci eviniz olmas?n? sa?lamak klasik yurt anlay???n?n d???nda huzur konfor ve lüksü uzman bir ekiple birle?tirerek ö?rencimizi en iyi ?ekilde anlay?p gereksinimlerinin en h?zl? ve en do?ru ?ekilde kar??lanmas?na özenle dikkat eden hizmet anlay???na sahibiz.
SLOGANIMIZ

Baba evi kadar güvenli

Anne eli kadar ?efkatli

Huzurun Konforun Ankaradaki yeni Adresi
V?ZYONUMUZ

Memnuniyet odakl? hizmet anlay???n?;

Özverili ve etkin insan yönetimiyle bulu?turarak, Ankarada daima referans gösterilecek güvenilir kurumsal yurt i?letmesi olmak.
M?SYONUMUZ

Yüksek hedefleri olan ö?rencilerimizin nitelikli bir ya?am ortam?nda sosyal geli?imlerini destekleyerek kaliteli ya?am hizmeti sunmakt?r.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
DrMover.com™ ©Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.