cool games kartal escort ucretsiz yabanci dizi izle hjc kask paykasa kart bozdurma hasta yatagi

«

»

Ankara erkek ö?renci yurtlar?

Ankara erkek ö?renci yurtlar? Milli E?itim Bakanl???na ba?l? olarak hizmet veren özel bir yurttur. Özel Güne? Yüksek Ö?renim Erkek Ö?renci Yurdunun; gerek kurum gerekse yurt sahibi olarak hiçbir siyasi ve dini kurum veya kurulu?la alakas? yoktur.

1 Eylül 2007 tarihinde M.E.B.’nin izini ile faaliyete ba?layan kurumumuz, sektöründe en tecrübeli kurulu?lardan biridir.

Zaman içinde kendini yenileyerek ve daha profesyonel bir anlay??la hizmete devam etmektedir.?ehir merkezinde olmam?z?n, avantajlar?n? ö?rencilerimiz ilerleyen zamanlarda daha iyi farkedeceklerdir.büyesine 2012-2013 ö?retim y?l?nda katm?? oldu?u erkek ö?renci yurdu ile de geli?imini sürekli olarak sürdürmektedir. k?z ve erkek ö?renci yurtlar?m?zda misafirlerimiz hem ula??m, hem de sosyal ve kültürel yönlerden daha rahat istifade edeceklerdir. S?cak aile ortam?m?z ve deneyimli kadromuz ile rahat?n?z ve huzurunuz için tüm imkanlar? sa?layabilmek en büyük kazanc?m?zd?r.

Misyonumuz

Güne? Ö?renci Yurtlar? olarak ; Milli E?itim Temel Kanunu’nun Amaçlar? do?rultusunda,yurdumuzda misafir olan ö?rencilerimizn etkinlik ve verimlili?i sa?lamak. Kaliteyi art?rmak için personele yönelik inceleme,ara?t?rma,dan??manl?k ve e?itim hizmeti vererek yönetimi sürekli de?erlendirmek ve geli?tirme faaliyetlerini sürekli k?larak,Türk Milli E?itiminin dolay?s? ile Türk toplumunun geli?imine katk? sa?lamakt?r.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
DrMover.com™ ©Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.