ozel jet kiralama beylikduzu escort

«

»

agario private server

Oldukça Zevkli Bir Taray?c? Oyunu; Agar.io!
Dünyan?n genelinde bilgisayar oyunlar? her zaman için oyuncular?n? mutlu etmi? ve kendisine ilgi gösteren oyuncular? daha farkl? dünyalara götürmeyi bilmi?tir. Bu anlamda pek çok seçenek de mevcutken özellikle de internetin yayg?nla?mas? ile farkl? oyunlar da öne ç?km??t?r. Son y?llarda da bu tarz oyunlara olan ra?bet artm??t?r. Çünkü taray?c? oyunlar? do?rudan internet üzerinden oynan?r ve bilgisayara herhangi bir kurulum i?lemi yap?lmaz. Bu anlamda ciddi art?lar? olan söz konusu oyunlar?n di?er yönlerden de avantajl? oldu?u ifade edilir. Kolayl?kla girilen ve son derece basit alt yap?lar? olan taray?c? oyunlar? içinde Agar.io da kendini gösterir.
Geçti?imiz y?l içinde çok büyük bir sükse yaparak popüler hale gelen ve milyonlarca insan? kendine ba?layan bu agario private server oyun farkl? yönleri ile de dikkat çeker. Örne?in oyunda istenilen her isim takma isim olarak kullan?labilir. Bunun d???nda de?i?ik görseller de takma isim yerine karakterlerin ki?iselle?tirilmesi nedeni ile kullan?labilir. Ancak bu konulara girmeden önce oyunun genel manada nas?l bir oyun oldu?u aç?klanmal?d?r.
Nas?l Bir Oyundur?
Hem ülkemizde, hem de yurt d???nda milyonlarca insan?n deneyimledi?i agario oyunu pek çok yönden farkl? tarz? ve basit oynan?? yöntemleri ile öne ç?kar. Oyundaki ana amaç ba?ka karakterler taraf?ndan yok edilmeden en büyük ve en geli?mi? ?ekle sahip olabilmektir. Bu noktada ilk olarak oyuna giren oyuncu kendini karakterini kontrol etmeyi ö?renir. Do?rudan karaktere sahip olan ve bu yuvarlak küçük karakteri büyütmeye çal??an oyuncular, zeminde yer alan yemleri yiye yiye büyür. Ayn? zamanda belli bir büyüklü?e geldi?inde de kendisinden küçük karakterleri yiyebilen oyuncular bu ?ekilde oyunda sa? kalmaya çal???rlar.
Karakterler tipleri itibariyle bakterilere benzerler. Örne?in oyuncu ilk olarak kendisinde yer alan bu karakteri büyütürken daha küçük karakterleri yemekte, bu durum da bakterilerin birbirini yemesi ya da yok etmesine benzetilmektedir. Benzer bir durum da oyun içinde görülebilen karakterlerin bölünmesi ve yeniden birle?mesi durumudur. Bu konuya a?a??da de?inilecektir.
Agario genel itibariyle oyun karakterlerin büyütülmesi ve hayatta kalmas? üzerine kurulu iken, ayn? zamanda di?er karakterler de yok edilmelidir. Her bir oyuncu yerden yem yedi?inde ya da küçük rakipleri yuttu?unda belli bir puan kazan?r. Bu puanlar birikir ve hayatta kalan oyuncular?n puanlar? hiyerar?ik olarak hesaplan?p en iyiler de sa? üst kö?edeki bölüme yaz?l?r. Örne?in bir oyuncu en çok puan? toplam??sa takma ismi de en tepede bulunacakt?r. Böylece oyundaki ba?ar?l? olup olmama durumu buradan da ölçülebilir. Ancak kesinlikle en büyük karakterin en çok puan karakter oldu?u dü?ünülmemelidir. Çünkü bu kural her zaman böyle i?lemez. Yeri geldi?inde çok büyüyen en çok puan? toplayan karakterlerin bir anda küçüldü?ü ve parçalara ayr?l?p zay?flad???, ancak halen en çok puana sahip olduklar? görülebilir.
Hangi Tu?lar Aktiftir?
Oyundaki en önemli unsur faredir. Fare karaktere yön verir. H?z ve istikamet de fare ile verilir. Bu ?ekilde oldukça fonksiyonel bir unsur olarak fare görülür. Öte yandan buna ek olarak bo?luk tu?u da s?kça kullan?l?r. Bo?luk tu?u karakteri gerekli hallerde ikiye bölmek için kullan?l?r. Bu sayede karakterin parçalar? h?z kazan?r ve atak ya da savunma s?ras?nda daha efektif olabilir. Son olarak da x tu?undan bahsedilmelidir. Bu tu? sonras?nda karakter içinden parça atarak di?er karakterleri besler ya da onlara tuzak kurar. Belli bir büyüklü?e gelmeden bu tu? kullan?lamaz.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
DrMover.com™ ©Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.