porno xxx free porno

«

»

salt likit

salt likit Tüm ürünler aksi belirtilmedi?i takdirde üretici firmalar?n garantisi alt?ndad?r. Garanti ko?ullar?n?n geçerli olabilmesi için kargo teslimat? esnas?nda ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördü?ünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almay?n?z. Ürün üzerinde yap?lan de?i?iklikler,ürünün deforme olmas? ya da ürünün orijinal dizayn?n?n bozulmas? garanti kapsam? d???ndad?r.

Ürün ?ade Ko?ullar?

Sitemiz üzerinden sat?n ald???n?z ürünün hatal? ç?kmas? halinde teslimat tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Sipari?lerim sayfas?ndaki iade de?i?im formu üzerinden bizimle ileti?im kurman?z gerekmektedir. Bu bilgileri takiben kargo ?irketi ile bize ula?t?raca??n?z hatal? ürün yenisi ile de?i?tirilecektir. Sipari? edilen ürün hatas? mü?teri kullan?m?ndan olu?mu?sa veya 30 günlük süre içerisinde ürün kullan?lm??sa ürünün iade ve de?i?imi yap?lmaz. Ürün iadesi ve de?i?tirme ?artlar? olarak, 4077 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun gere?i uygulamalar esast?r.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
korsan taksi youwin bayan escort