porno xxx free porno

«

»

medyumlar

Medyum Rahime kimdir sorusu medyumlar do?al olarak insanlar?n tan?ma amaçl? sordu?u bir soru. Acizane ben de sizlere kendimden bahsetmeye ve büyü hakk?nda bilgiler vermeye çal??aca??m. S?rl? bir yolculuk olan gizli ilimler dünyas?n?n kap?s?n? sizlerle beraber aralayacak ve adeta bir tercüman vazifesi ile sizler için yorumlayaca??m. Medyumlar sizlerin de bildi?i gibi genellikle alim ve bu yola abid ailelerin içinden ç?kmaktad?r. Ben denizin de köklü bir ailesi olmakla birlikte bildi?imiz on ku?ak dedelerimiz medyumluk ve gizli ilimler konusunda büyük çal??malar? ve insanlara hizmetleri dokunmu? kimselerdir.

Ben otuz y?l? a?k?n süredir büyü konusunda ailemden ald???m düstur ve ilimler ile insanlara yard?mc? olan bir medyumum. Halk içinde kimi cinci hoca kimisi medyum kimisi falc? gibi lakaplar kullansa da özün özü ilime dayal?d?r. En büyük dedelerimiz y?llar önce ?uan Özbekistan topraklar?nda kalan Semerkant bölgesinden ilim için yola ç?k?p önce Kazakistan daha sonra da pirlerin tavsiyesi ile ?ran bölgesine yerle?mi?lerdir.

Bu dönemlerde aile kay?tlar?m?zdan da gördü?ümüz kadar? ile gitti?i yerlerde medreseler ve ilim yuvalar? kuran aile büyüklerimiz ve akrabalar?m?z?n halen birço?u aile gelene?ini devam ettirmekte ve oralarda hizmet vermeye devam etmektedir. Medyum Rahime ad?yla me?hur olan bu karde?iniz de bir çok kolu bulunan bu köklü ailenin Birinci cihan harbine kadar balkanlarda ya?ayan koluna mensubum. Daha sonralar? ana vatana gelen aile büyüklerimiz ve akrabalar?m?z öncesinde Osmanl? saray?nda hizmet vermi? Müneccim ba?? Hüseyin Efendi ve çok sonralar? Mü?tak baba ismi ile an?lan büyük ?ahsiyetlerdir.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
korsan taksi youwin bayan escort