porno xxx free porno

«

»

medyum

Bir insan?n medyum sevilmesindeki en büyük etken o ki?inin topluma olan genel faydas?yla do?ru orant?l?d?r. Her kesimin sevgi ve sayg?s?n? kazanmak ise yüksek bir alçak gönüllük ve kibirden ar?nmakla olabilir. Bu ar?nma do?u?tan gelen büyük bir bilgeli?in ?uuru ve insana olan güvenin meyvesidir. Edirne’den Ardahan’a kadar her kar?? ülke topra??nda sevenleri ve sayanlar? bulunan Medyum Güldeste asla kalp k?rmayan ve her zaman umut veren bir ki?iliktedir. Ancak sevdiklerinin ve medyumluk gelene?inin aleyhinde olu?abilecek bir durumda ise kas?rgalar koparabilecek bir hiddetin merkezi olabilecek konumdad?r

Say?lar?n? bile tutamayaca??m?z insan?n derdine çare olmu?tur. En basit cinlenme olaylar?ndan en kara büyülere kadar hem çözerek hem de yapabilme kabiliyetinde ki dehas?yla ???klar saçarak yoluna devam etmektedir. Medyumlu?un her zaman için iyi yönü oldu?unu vurgulayan Medyum Güldeste Hocam?z, ki?ilerin tercihleri do?an?n içinde emanetçi olan insan?n kaderine etki eder der. Bundan kast?n ise büyü yapmak ve bozmak aras?nda bir fark olmad???n?, bunda yaln?zca tüccarlar?n fark görebilece?ini ve insanlar? dini baz? terimler ile korkuttuklar?n? da söylemekte fayda vard?r.

Y?llar boyunca her görü?ten, din ve ?rktan insan?n her türlü sorununa çare olan ve her kültürün kendi de?er yarg?lar?yla hareket etti?ini belirten Medyum Güldeste Hoca, medyumun istenileni yapmas?n?n bu kadim sözle?menin gere?i oldu?unu yarg?laman?n ise medyumlara ait olmad???n?n da alt?n? çizmektedir. Her türlü büyü ve sihrin asl?nda öz olarak tek bir yola ç?kt???n?n bilincinde olunmas? gerekmektedir. Do?a üstü güçlerin ve cinlerin ise hizmetkar? ya da efendisi de?il, onlar?n hepsinden güçlü bir gizemin efendisi olmakt?r medyumluk. Bu yüzdendir ki Medyum Güldeste, toplumun her kesiminden kabul gören ve sayg?y? da hak eden büyük bir medyum oldu?unu ispatlam??t?r.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
korsan taksi youwin bayan escort