porno xxx free porno

«

»

medyum nedir

Bir medyum insanlar?n gözünde yapt??? büyülerin alameti kadar de?erli olur. Birçok kimse maalesef ki baz? cinlerin kendilerine yapt?klar? oyunlardan dolay? kendilerinde baz? ke?iflerin aç?ld???n? sanarak medyumluk iddias?yla ortaya ç?kmaktad?rlar. Fakat yapt?klar? i?lemler insanlara zarar vermeye ve tutmamaya ba?lad???nda ise gerçek yüzleri ile insanlar da kendileri de yüzle?irler. Medyum Saliha Hoca ise soylu bir kandan gelen medyumlardan birisidir. Bundan sebeple birçok insan?n derdine her ko?ulda deva olmay? ba?aran ve insanlar?n sevgisine, takdirine kavu?mu? bir medyumdur. Medyum Saliha, yapt??? a?k büyüleri ve evlilik büyüleri sayesinde birçok ki?inin mutlu yuvalar kurmas?n? sa?lam??t?r.

Tabi ki Medyum Saliha Han?m dünya da bir denge oldu?unun bilincinde oldu?u için insanlar?n farkl? istekleri olabilece?ini de bilmektedir. Bu sebeple kendisinden her konuda yard?m isteyen insanlar? asla yarg?lamadan çözüm yollar? da üretebilmektedir. ?nsanlar?n Ba?lama büyüsü ve kara büyü çe?itlerinden herhangi birini istemesi de normaldir. Hocam?z insanlara sadece bunun gücünden ve insanlar için nelere sebep olabilece?inden bahsederek uyar?lar?n? yapar. Geri kalan? ise insanlar?n kendi iradelerine kalm?? bir meseledir. Medyum Saliha Hoca, hüddamlar gibi cinler ile irtibata geçer ancak onlar kesin bir itaat ile hocam?z?n emirlerini yerine getirirler. Çünkü Medyumlu?un gücünü bilen cinler hocam?z?n sözünden ç?kmamay? tercih etmeyi daha ak?ll?ca bulmaktad?rlar.

Tüm bunlar?n yan?nda insanlar her gün hocam?z? ve yard?mc?lar?n? arayarak yap?lan i?lemlerin tutmas?ndan duyduklar? memnuniyetleri dile getirmektedirler. Birçok ki?i bu memnuniyet sebebiyle hem çevresini hem akrabalar?n? hocam?za yönlendirerek sorunlar?n?n kesin çözümlerinin bulunmas?n? sa?lamaktad?rlar. Medyum Saliha Han?m, bunca ilgi ve alakadan dolay? yo?un bir programa sahip olsa da herkesin derdine derman bulabilmek için gecesini gündüzüne katarak insanlara yard?mc? olmaktad?r.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
ege turu replika saat bahis oyna aksaray hurda smm panel türkiye youwin buca escort fethiye escort bayan escort korsan taksi