porno xxx free porno

«

»

Böbrek kanseri

böbrek kanseri semptomlar? ve tedavisi, ki?inin cinsel ya?am?n? etkileyebilir. Tedavinin yan etkileri ile beraber kanser, dü?ük libido ve cinsel i?lev bozukluklar? gibi durumlara neden olabilir.

Radyasyon ve kemoterapi tedavileri, cinsel sorunlar?n yan? s?ra bulant?, a?r?, yorgunluk ve kusma gibi sekse olan ilgiyi azaltabilen yan etkilere neden olabilmektedir. Böbre?i ç?karmak için gerçekle?tirilen ameliyat a?r?l? olurken, iyile?me dönemi de uzun zamanlar alabilir. Tedavi, cinselli?e müdahale edecek depresyon ve beden imaj? gibi sorunlar? beraberinde getirebilir.

Böbrek hastal??? olan ve böbrek yetmezli?i ya?ayan hastalarda s?kça cinsel ya?amda zorluklar ya?an?r. Erkekler, böbrek fonksiyonlar?n?n azalmas?n?n bir sonucu olarak erektil disfonksiyon ya?ayabilir. Kad?nlar, cinsel ilgi eksikli?i ve yetersiz vajinal ya?lanma sorunlar? ya?ayabilir. Fakat cinsel ya?am, hayat?n içinde bulunan önemli bir parçad?r ve böbrek kanseriyle sava??rken vazgeçilmemelidir.

Böbrek kanser tedavisi devam ederken ya?anan cinsel faaliyetler kar?? taraf için güvenli olsa da, çiftler tedirgin olduklar? noktalar? doktora dan??madan, cinsel ili?kiye girmeyi reddederler. Doktor taraf?ndan cinsel ya?ant?y? sürdürme izni verilmesine ra?men emin olam?yorsan?z, bu biraz daha süreye ihtiyac?n?z oldu?unun bir göstergesi olabilir.

Resmi web sitesi

https://bobrekkanseritedavisi.com

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
korsan taksi youwin bayan escort