porno xxx free porno

«

»

ankara psikolog

ankara psikolog 2016 y?l?ndan bu yana hizmet vermekte olan klini?imiz, psikolojik hizmetler sunma konusundaki profesyonel uzmanl???n?, sa?lam akademik ve klinik bilgilere dayand?rmaktad?r.

RN dan??manl?k bünyesinde bireysel olarak ili?ki sorunlar? ile çal???labilece?i gibi çiftlere, ailelere çocuklara ve ergenlere yönelik psikolojik dan??manl?k hizmeti verilmektedir.

Çift ve aile terapisinde bireysel terapiden daha çok ili?kiye odakl?, ili?kideki ç?kmazlar ve ili?ki için problem olan davran??lar üzerinde çal???larak, de?i?im ve geli?im sa?lamak ad?na ad?mlar at?l?r. “Ben” davran?m?ndan “Biz” davran?m?na dönü?türülmeye çal???l?r.

Çocuk ve ergen dan??manl???, zihinsel ve davran??sal problemler ya?ayan çocuk ve ergenlerle birebir yürütülen dan??manl?k hizmetidir. Ya?anan sorunlarla ba? etmeleri sa?lan?r ve bireye fark?ndal?k kazand?r?larak an?n? maksimum verimde ya?amas? sa?lan?r.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
ege turu replika saat bahis oyna aksaray hurda smm panel türkiye youwin buca escort fethiye escort bayan escort korsan taksi