porno xxx free porno

«

»

Mardin Seyahat Cizre Hakk?m?zda

Hizmet verdi?imiz Mardin Seyahat Cizre Ulusal yolcu ta??mal???nda, kaliteyi, güveni, sayg?nl??? ve istikrar? temsil etmek için vard?r. Bu anlay???, kaliteli hizmet üretim felsefesiyle birle?tirerek s?n?r tan?mayan bir firma ve marka olmak için varolacakt?r.

Gücü Kalite-Güler yüz-Mutluluk-Güven-Zaman-Teknoloji’dir.

Hepimizin ortak noktas? “Hizmet Mükemmeliyeti”dir”

Karayolu ile Yolcu ta??mac?l??? sektörünün, örnek ve” Güvenli Yolculuklar” sunan kurulu?u olmakt?r.

Hizmet verdi?i sektördeki geli?meleri takip ederek yolcular?n hizmetine sunmak, yüksek pazar pay? ve rekabetçi maliyet ile kaliteli ve standart hizmetini yolcusuna ula?t?rmakt?r.

Mardin Seyahat markas? ile kaliteli ve standart hizmetinde taviz vermeden ülke genelinde hizmet a??n? yayg?nla?t?rmakt?r.

Yolcular?m?z?n memnuniyeti için verdi?imiz “Mutluysan?z, Mutluyuz” sözünde durarak kaliteli ve standart hizmeti sürdürmektir.

Önce ?nsan sözünden yola ç?karak yolcular?m?z?n memnuniyetini sa?lamak için e?itim ve kariyer planlamas? yaparak ki?isel geli?imleri desteklemektir.

Kar??l?kl? sayg? ve güven ortam?n? yaratarak topluma yol gösterici ve örnek olmal?d?r.

Bizler Mardin Seyahat çal??anlar? olarak “Kalite’nin Hiç Bitmeyen Yolculuk” oldu?u bilinci ile ara?t?rma ve geli?tirme çal??malar?m?za devam etmekteyiz.

Önce ?nsan, sonra Kalite, sonuçta Ba?ar? dü?üncesiyle, hareket etmekte olan Mardin Seyahat ve tüm çal??anlar?, ?nsana Sayg?l? tav?r ve davran??lar? ile ait oldu?u gruba ve topluma örnek te?kil etmektedir.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
antika alanlar günübirlik kapadokya turu otobüs kiralama