porno xxx free porno

«

»

Hüseyin k?rm?z? kimdir

Kariyerinde çok h?zl? yükselen ve ba?ar?dan ba?ar?ya imza atan Hüseyin K?rm?z?I dikkatlerin kendine yo?unla?mas?n?n ard?ndan 22 Ekim 2018 tarihinde tüm sosyal medya hesaplar?n? kapatarak 1 hafta süre ile s?rra kadem bast? ve ortadan yok oldu. Bu süre içinde hakk?nda sansasyonel haberler ç?kan ve gönül ili?kisi sonucu kendini gizledi?i öne sürülen Hüseyin KIRIMIZI, daha sonra medya önüne ç?karak kendisinin ?u an sadece i?i ile ilgilendi?ini ve hayat?na biri girdi?i anda medya önünde bunu aç?klayaca??n? bildirirken; dikkatleri farkl? noktaya çekmek için mal varl???n?n ? ?n? 26 Ekim 2018 tarihinde çocuk esirgeme kurumuna ve yetimhanelere ba???lad??? ortaya ç?kt?. Bu olaylar sonuncu tekrar gündemde üst s?ralara yükselen Hüseyin KIRMIZI muhabirlerimizin sorular?n?n ço?unu yan?ts?z b?rakt?. Tek demeci ise eskisinden daha güçlü bir ?ekilde geri dönece?i ve BÜSAN KTM ofisini faaliyete geçirece?iydi.

Giri?imcilik ve iç mimarl?k d???nda, dijital para dünyas? ve Borsa ?stanbul da hisse senetleri üzerinde etkisini hissettiren Hüseyin KIRMIZI gelece?e dair yapt??? planlarda sadece kendisi için de?il yak?n çevresi ve tüm ihtiyaç sahipleri içinde farkl? planlar? oldu?u yönünde söylemlerde bulundu. ?ehrin çe?itli yerlerinde sosyal vak?flar ve dernekler kuraca??n? belirten Hüseyin KIRMIZI halk?n refah seviyesinin artmas? ile ticari hayat?n daha da canlanaca?? ve kendi yak?n çevresinden ba?layarak ilk önce Konya’n?n sonra Türkiye’nin ve daha sonra da tüm dünyan?n daha da ya?an?las? yer olaca??n? bildirdi.

Resmi Web Sitesi

https://www.huseyinkirmizi.net

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
ege turu replika saat bahis oyna aksaray hurda smm panel türkiye youwin buca escort fethiye escort bayan escort korsan taksi