porno xxx free porno

«

»

Ay Dedektif

Özellikle h?z?na dedektif yeti?ilemeyen teknolojik geli?melerden sonra dünya küçük bir kasaba haline geldi. Art?k Çin’de oturan birisi Afrika’n?n bir ba?ka kö?esindekiye, kutuplarda bulunan birisi çöl ikliminin hakim oldu?u bir co?rafyadakiyle an?nda ileti?im kurup, herkes oturdu?u yerden, kendisine onbinlerce uzakl?kta gerçekle?en bir olay? an?nda ö?renip, takip edebiliyor .

Bu durum avantajlar?n yan? s?ra baz? dezavantajlar? da bar?nd?r?yor. Özellikle geli?en teknoloji, baz? art niyetli ki?ilerin i?lerini bir hayli kolayla?t?r?yor. Teknoloji bir kötü ç?kar ortam? olarak gören bu ki?iler, binlerce ki?inin doland?rma ba?ta olmak üzere çe?itli ma?duriyetler ya?amas?na neden olup, kendilerine çe?itli kazançlar sa?l?yor. Ancak teknolojinin geli?mesi bu ki?ilere bu imkan? tan?rken, bir yandan da ki?ilerin takip edilmesini ve adres tespitini kolayla?t?r?yor. Ki?i her ne kadar adresini farkl? gösterse de mesela telefonunun konumunu aç?k tutmas? ya da sosyal medyadan foto?raf payla??rken, fark?nda olmadan konumunu da payla?mas? bu ki?ilerin gerçek adreslerinin tespitine ve sonucunda da “yakay? ele verme”lerine yol aç?yor.

Ma?duriyetlerin artmas?yla birlikte ortaya ç?kan dedektiflik ?irketlerinden Ay Dedektiflik , adres tespiti konusunda profesyonel hizmet veriyor. Adres tespiti sadece yukarda bahsedilen konularda de?il, birçok alan için kullan?l?yor. Bu nedenle onlarca sebepten adres tespiti yap?lmas? gerekebiliyor ancak ço?unlukla genel olarak suça kar??m?? ki?ilerin mahkeme huzuruna ç?kar?lmas? ve adreslerine tebligat gönderilmesi amac?yla bu yola ba?vuruldu?unu belirtmek gerekiyor. Resmi kanallardan ayr? olarak bu sistemi çok iyi bilen özel dedektifler bulunuyor.

Dedektiflik ?irketimiz adres tespitini a?amal? olarak yap?yor. Adres tespiti yap?labilmesi için, öncelikle ?ahs?n adres bilgilerinin halka aç?k olmas? gerekiyor. Bu çal??man?n yasal olmas? gerekti?i için talepte bulunan ki?ilerin baz? resmi belgeleri sunmas? gerekiyor. Bu konuda ilk olarak çok ciddi bir ön çal??ma yap?lmas? gerekiyor. Ard?ndan ki?i hakk?nda bilgilerin toplanmas?, bir araya getirilmesi analiz edilmesi ve adres tespiti için ortaya bir yöntem konuluyor. Bu a?amadan sonra ise alan taramas?na ç?k?l?yor. Adres tespitinin profesyonel ekiple yap?ld???n? ve bunun tek ki?inin yapabilece?i bir i? olmad???n? özellikle belirtmek gerekiyor. Çal??ma sonucunda ki?ilerin hayatlar?n? sürdürdükleri ya da sahibi olduklar? mal ve mülklerin adres tespiti yap?labiliyor. Hatta kullan?lan telefon ve bilgisayarlar?n co?rafi konumlar?na ula??labiliyor. Sonuç olarak da tüm bu ?artlar? ta??yan ki?inin adres tespiti yap?l?p, talepte bulunan ki?i ya da kuruma teslim ediliyor.

Bu arada söz konusu çal??malar?n son derece titiz, gizli ve garantili ?ekilde yap?ld???n? belirtmek gerekiyor. Çal??malar, ne talepte bulunan?n ne de aranan ki?inin haklar?na ve ya?am?na en ufak zararar vermeden son derece profesyonel ?ekilde yap?l?yor .

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
ege turu replika saat bahis oyna aksaray hurda smm panel türkiye youwin buca escort fethiye escort bayan escort korsan taksi