porno xxx free porno

«

»

ak dedektif

dedektif AK DEDEKT?FL?K 2008 senesinde kurulup, 0 mü?teri memnuniyetini amaçlayan ve devaml? büyümeyi amaçlayan bir özel dedektiflik firmas?d?r. Bu amaç ve amaçlar do?rultusunda yap?lan çal??malar neticesinde firmam?z ekonomik ?artlara uyum sa?layan ve hedeflerinden ödün vermeyen bir yap?ya sahip olmu?tur.

Geni? kadrosuyla ki?isel ve kurumsal hizmetlerde k?sa sürede sonuç sa?lamay? amaçlayan merkezi konumu, finansal alt yap?s? ve mü?terilerin problemlerine en k?sa sürede çözüm üreten uzman personeli hizmet vermektedir.

Günümüzde özel dedektiflik mesle?i ismi alt?nda çe?itli gizli dinleme ve izleme cihazlar?n?n sat?ld??? görülmektedir. Bu cihazlar?n ço?u Türkiye Cumhuriyeti yasalar?na ayk?r? olarak mü?terilerin kullan?m?na sunulmaktad?r. Gerçek Özel Dedektiflik firmalar? casus cep telefonu programlar? veya gizli kay?t cihazlar?n? hiç bir zaman satmaz ve kesinlikle kullan?m?n? öneri etmez. Özel dedektiflik piyasas?nda T.C. yasalar?na ayk?r? hiçbir çal??ma yap?lmaz.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

alanya escort

kargıcak escort

incekum escort

fethiye escort

fethiye escort

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

Dr. Mover Home | About Us | Products | Solutions | Tariff Advice | Contact Us | Sitemap | | Moving Software
Copyright 2003 - 2011 All rights reserved.
karadeniz turu antalya kanalizasyon acma antalya kalici oje antalya kalici makyaj